Warunki korzystania

Przechodząc do witryn („Witryny GF”) firmy Georg Fischer Ltd., zarejestrowanej w Szwajcarii pod numerem firmy CHE‑108.778.486, i/lub którejkolwiek z jej spółek zależnych („GF”), w pełni akceptujesz poniższe warunki („Warunki korzystania”). Jeśli nie wyrażasz zgodny na niniejsze Warunki korzystania, nie korzystaj z Witryn GF. Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dostęp do wszelkich Witryn GF i korzystanie z nich podlega niniejszym Warunkom korzystania, Polityce prywatności i plików cookieoraz wszelkim obowiązującym przepisom.

Zapytania należy kierować na adres info@georgfischer.com.

Cel / Bez oferty

Witryny GF, jak również cała ich zawartość, taka jak tekst, dane, obrazy, grafiki, logo, dźwięki, animacje lub wideo, katalogi, bazy danych, wykazy i inne elementy i informacje zamieszczane w Witrynach GF („Treści”) są przeznaczone dla wyłącznie do celów informacyjnych. Treści nie stanowią oferty, zachęty ani rekomendacji firmy GF do przeprowadzania jakichkolwiek transakcji lub czynności prawnych i nie zastępują fachowej porady i indywidualnej weryfikacji faktów przed podjęciem decyzji.

Własność intelektualna

Treści oraz struktura Witryn GF podlegają prawom autorskim, prawom o znakach towarowych, prawom do ochrony prywatności i prawom własności intelektualnej oraz innym przepisom. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe w Witrynach GF są własnością firmy GF lub ich użycie zostało zezwolone na zasadzie licencji.

Poszczególne strony lub sekcje Witryn GF można drukować i/lub pobierać wyłącznie do użytku osobistego lub niekomercyjnego użytku wewnętrznego, pod warunkiem, że do takich wydruków i pobranych pliki dołączone zostaną uwagi o prawach autorskich lub innych prawach własności. Bez uprzedniej pisemnej zgody GF zabrania się, bez ograniczeń, modyfikowania, kopiowania, pobierania, drukowania, przesyłania, rozpowszechniania, wyświetlania, reprodukowania, publikowania, umieszczania w innych witrynach, tworzenia dzieł pochodnych lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób do użytku publicznego lub w celach komercyjnych jakiekolwiek Treści.

Z zastrzeżeniem powyższego, nie udzielamy ani nie przekazujemy żadnych licencji ani praw do jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów i innych praw własności firmy GF lub jakichkolwiek innych podmiotów.

Brak gwarancji

Treści są dostarczane przez GF „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących aktualności, jakości, niezawodności, dokładności lub kompletności, zbywalności lub przydatności Treści do jakiegokolwiek określonego celu bądź dotyczących dostępności, możliwości technicznych, przydatności lub bezbłędności Witryn GF, lub że korzystanie z Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich. W szczególności dane techniczne produktów i usług zamieszczone w Witrynach GF nie są wyraźnie objęte gwarancją.

Treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Odniesienie do produktu lub usługi nie oznacza, że wskazany produkt lub usługa są lub będą dostępne w danej lokalizacji.

Brak odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, GF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym między innymi utratę danych, utratę produkcji, utratę zamówień, utratę zysków, spodziewane oszczędności, utratę wartości firmy), roszczenia stron trzecich, koszty, wydatki lub wszelkie inne straty bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, niezależnie od podstawy prawnej, wynikające z lub związane z dostępem, korzystaniem lub niemożnością korzystania z Witryn GF, korzystaniem lub pobieranie bądź niemożnością korzystania z Treści ani za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub pominięcia w Treści, w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. GF nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje przekazywane za pośrednictwem Witryn GF i nie gwarantuje, że jakikolwiek handel elektroniczny lub komunikacja są całkowicie bezpieczne.

Linki

W zakresie, w jakim Witryny GF odnoszą się do witryn podmiotów trzecich, GF nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących zawartości takich witryn i korzystania z nich. Łącza do witryn podmiotów trzecich są podawane wyłącznie dla wygody i informacji. GF zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści lub witryny podmiotów trzecich, za strony internetowe zawierające łącza do Witryn GF oraz za łącza pozyskane z Internetu metodą scrapingu lub framingu.

Polityka prywatności

GF traktuje wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem Witryn GF jako poufne i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zob. naszą Politykę prywatności i plików cookie.

Obowiązujące prawo i miejsce jurysdykcji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszelkie korzystanie z Witryn GF będzie podlegać wyłącznie szwajcarskim przepisom prawa materialnego. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z tych przepisów lub w związku z nimi są sądy powszechne w Schaffhausen, Szwajcaria.

Aktualizacja: październik 2018

Kontakt

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Szwajcaria